Seglingsföreskrifter

för Sundbyholmsregattan

lördagen den 18 juni 2011

 

 

 

REGLER,  Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2009-2012 (KSR) appendix S, Svenska Seglarförbundets SRS -regler 2011 samt dessa seglingsföreskrifter.

 

REKLAM, Båtar som för reklam utöver den som medges i KSR Appendix 1 Regulation

20.3 ska inneha giltig reklamlicens utfärdad av SSF. 

 

MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA, Officiell anslagstavla finns vid Hamnkontoret. 

 

SIGNALER PÅ LAND, Signaler som visas i land kommer att hissas på startfartyget. 

 

TIDSPROGRAM

Datum                         

Klockan

Anm.

2011-06-18

0800 – 09.00                 

Registrering, betalning och erhållande av seglings-                                         föreskrifter, banbeskrivning samt deltagarlistor på

seglingsexpeditionen (belägen vid hamnkontoret).

 

10.00

10.30

Tidigast start för Klass 1

Tidigast start M30

 

14.00

Senaste tidpunkt för Varnings signal.

 

KLASSINDELNING            Klass 1:      SRS-tal 1.15 uppåt.

                                               Klass 2       SRS-tal 0,8-1,14.

                                               Klass 3       Cruising (utan spinnaker)

                                               Klass 4       Shorthanded

                                               M30

 

KLASSFLAGGOR                    Klass 1                             Flagga E        

                                               Klass 2                             Flagga F

                                               Klass 3 Cruising US         Flagga G

                                               Klass 4 Shorthanded       Flagga I

                                               M 30                               Flagga D

                                                             

STARTORDNING:              Första start:      Klass 1

                                               Andra start:      Klass 2

                                               Tredje start:      Klass 3 Cruising US

                                               Fjärde start:     Klass 4 Shorthanded

                                               M30                Separat bana

                                              


 

STARTSYSTEM:        Varningssignal:             5 min före start = Klassflagga + 1 ljud                     Förberedelsesignal:                                          4 min före start = Flagga P + 1 ljud

                                      Enminutare:                  1 min före start = Flagga P ner + långt ljud

                                      Start:                           Klassflagga ner + 1 ljud                                                                                                                                           

KAPPSEGLINGSOMRÅDE

Banorna för SRS och Shorthand är belägna runt Ridö-Sundbyholms arkipelaget med start och mål vid Sundbyholms Gästhamn.

M30 banan är belägen antingen på fjärden NV Sundbyholms badplats eller på östra Blacken.

 

BANOR

SRS banor enligt bilaga 1, det finns tre bantyper med olika sträckning vilken som seglas meddelas vid registrering. Bana 1a, b, c Bana 2a, b, c Bana 3a, b, c. Där bokstaven a, b, c anger hur många varv som ska seglas runt Bredgrund inne vid Sundbyholms hamn. Bantyp och antalet varv kan skilja mellan de olika klasserna. Start och mål sker så nära Sundbyholms Gästhamn som förhållandena tillåter. Startlinjen och mål linje begränsas av två bojar med gula flaggor alternativt 1 boj med gul flagga och gul flagga på startfartyg. Märken består av gula cylindrar alt enligt banbeskrivningen. Fri väg gäller, där dock angivna punkter ska följas enligt beskrivning. Undantag är runt Bredgrund, där farledsutprickning skall följas samt att  varsamhet bör iaktagas NO Bredgrund vid infart farled västerut.

Banalternativ väljs med ambition att det för första båt ska ta c:a 200 min för klass 1, 180 min för klass 2 samt 150 min för klass 3 US, att segla banan. 

M30 seglar kryss/läns bana med start och mål ungefär i mitten av kryssbenet. Två alternativt tre varv per segling beroende på banans placering. Beräknad tid för M30 50 min.

 


AVKORTNING, Tillkännages genom att flagga S visas och upprepade ljudsignaler : Gå i mål mellan märke och målbåt. Avkortning sker vid en rundningspunkt.                                                          

 

TIDSBEGRÄNSNING, Maxtid för första båt är 300 minuter.

Båt som inte har gått i mål 60 min efter första båts målgång i resp. klass anses ha utgått.

Maxtid för M30 är 80 min.

 

                 

POÄNGBERÄKNING

Placering erhålles genom att seglad tid multipliceras med båtens SRS-tal vilket ger ”korrigerad tid” och kortaste korrigerade tiden vinner.

M30 seglar enligt lågpoängsmetoden och 3 seglingar planeras.

 

PROTESTER,  Avsikt att lämna protest anmäls till seglingsnämnden direkt efter målgång.

Därvid klargörs vem och vad protesten avser. Protesten ska skrivas på blankett som finns på regattaexpeditionen och lämnas till regattaexpeditionen inom protesttiden som är 30 minuter. Protesttiden börjar då de tävlande fått rimlig tid att segla in från banan.

 

 

PRISER, Ett pris till minst var femte startande båt i resp. klass.

 

KONTROLLMÄTNING

Före start kan båtar i kontrollmätas. Detta sker genom lottning av tävlingsledningen.

 

 

 

 

Bilaga 1 Banbeskrivning

 

För samtliga banor gäller att varje varv runt bredgrund startar vid rundning av gul cylinder i Tegelviken.

 

Bana 1 (längd c:a 8 nm om ett varv runt bredgrund)

 

1. Start enligt föreskrifter

2. Söder om Räfsgarn

3. Söder om Alholmen

4. Stora och lilla blackhäll om styrbord.

5. Grävlingen om Styrbord

6. Ost benklädet

7. Gul Cylinder i Tegelviken (Sundbyholms Gästhamn) om babord.

8. Bredgrund motsols, farled skall följas. ( antal varv meddelas vid registrering)

9. Målgång enligt föreskrifter.

 

 

Bana 2 (c:a 12 nm om ett varv runt bredgrund)

1. Start enligt föreskrifter

2. Söder om Räfsgarn

3. Söder om Alholmen

4. Söder om Stora och lilla blackhäll.

5. Mittprick syd Jungfrun (röd/svart boj) om styrbord

6. Stavskallen fyr om babord.

5. Grön prick Sydväst högholmen om styrbord

6. Ost benklädet

7. Gul Cylinder i Tegelviken (Sundbyholms Gästhamn) om babord.

8. Bredgrund motsols, farled skall följas. ( antal varv meddelas vid registrering)

9. Målgång enligt föreskrifter.

 

 

Bana 3 (c:a 17 nm om ett varv runt bredgrund)

 

1. Start enligt föreskrifter

2. Söder om Räfsgarn

3. Söder om Alholmen

4. Söder om  Stora och lilla blackhäll

5. Mittprick syd Jungfrun (röd/svart boj) om styrbord

6. Stavskallen fyr om babord

7. Grön prick Sydväst högholmen om babord

8. Röd boj/prick ost St Sandskär om styrbord

9. Norr Hästskogrund lysboj

10. Röd prick nord lindskär om styrbord.

11. Ost Kedjeön

12. Enligt farledsutmärkning Sandholmen

13. Grön prick nord bredgrund om styrbord

14. Väst bredgrund, farled skall följas.

15. Gul Cylinder i Tegelviken (Sundbyholms Gästhamn) om babord.

16. Bredgrund motsols, farled skall följas ( antal varv meddelas vid registrering)

17. Målgång enligt föreskrifter.